X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
آزمون ارتباطات
  
 این وبلاگ در نظر دارد مبانی ارتباطات جمعی کنکور کارشناسی ارشد را نکته به نکته آموزش دهد
 
آرشیو
 
پنج‌شنبه 13 مهر‌ماه سال 1385
سوالات کارشناسی ارشد مبانی کلی ارتباط جمعی با پاسخ

31 - زنبور برای رساندن پیام به هم جنسان خود از چه شیوه ای استفاده می کند؟

1-بو    

2-صدای بال                

 3- رقص                                 

  4- هر سه

 

32- زمانی که انسان از شنیدن خبر موفقیت یک هم وطن در خارج از کشور احساس غرور می کند و نسبت به آن حساسیت نشان می دهد کدام یک از ارزش های  خبری در خبر وجود دارد؟

1- شهرت  

 2- دربرگیری    

 3- مجاورت معنوی                      

 4 – مجاورت جغرافیایی

 

33 – کدامیک از نشریات ذیل به عنوان نخستین روزنامه غیر دولتی و ملی ، انتشار خود را داخل کشور آغاز کرد و در جهت مبارزه با انحصارگری مطبوعاتی دولت گام برداشت؟

1- ادب         

 2- طلوع         

  3- روزنامه قانون                     

 4 – روزنامه تربیت

 

34 – کدام یک از اندیشمندان ذیل بر صفات خردگرایانه و مساوات طلبانه افکار عمومی در طول عصر روشنگرایی تاکید دارد؟

1 – یورگن هابر ماس         

 2 – شات اشنایدر     

  3- گینزبرگ          

4 – لردبرایس

 

35- هنگامی که منبع تبلیغ برای مخاطبان شناخته شده نباشد به آن تبلغ ---------- می گوییم.

1 – سفید           

 2 – سیاه               

 3- خاکستری                 

 4 – بی رنگ

 

36 – از نظر کلاپر عوامل میانجی در تاثیر رسانه ها کدامند؟

1- فرایند های گزینشی ، قدرت فکری فرد ، هنجارهای گروهی ، رهبری افکار

2 -  فرایند های گزینشی ، فرایندهای گروهی ،  هنجارهای گروهی ،ارتباط میان فردی

3 - فرایند های گزینشی ، فرایندهای گروهی ، هنجارهای گروهی ، رهبری افکار

4- فرایند های گزینشی ، فرایندهای گروهی ، نفوذ فردی ، رهبری افکار

 

37 – کدام نظریه پرداز به آثار تخدیر کننده و منفعل سازنده وسایل ارتباط جمعی پرداخت ؟

1 – آلتوسر       

2 – آدورنو                

 3- مارکوزه                       

 4 – هابر ماس

 

38 – واژه آی تی یو ITU  مخفف کدام یک از سازمان های بین المللی است؟

1- اتحادیه بین المللی ارتباطات

2 – انجمن بین المللی ارتباطات

3 – انجمن تحقیق در ارتباطات جمعی

4 - اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور

 

39 – ماهواره هایی که با موشک های پرتاب کننده قوی در مدارهای استوایی زمین قرار داده می شوند وبا سرعت گردش زمین برابر است ، چه نام دارد؟

1 – بین الملل          

2 – مداری              

3 – مدار ثابت             

  4 – منطقه ای

 

40 – کدام مورد جزو ویژگی های تکنولوژی نوین ارتباطی نمی باشد؟

1 – همزمانی               

 2 – جمع زدایی            

 3 – تقابلی بودن          

 4 – منطقه ای

 

41 – کدامیک جزو شیوه های متداول جهت دهی افکار عمومی نمی باشد؟

1 – ترغیب            

 2 – تقویت            

 3 – تثبیت                  

4- تضعیف      

42- در نشانه های نمادین ، رابطه بین نشانه و آنچه بدان دلالت می کند از چه نوعی است؟

1 – طبیعی                  

2 – اشاره ای                   

 3 – قراردادی             

4 – شباهت

 

43 – در مدل ارتباطی نشر نوآوری ها (راجرز و شومیکر) ، سودمندی نسبی ، قابلیت سازگاری و قابلیت انطبلق ، مربوط به کدام مرحله از مراحل مدل است؟

1 – آگاهی        

2 – تایید                

 3- ترغیب                            

   4 – تصمیم       

     

44 – ساکنان محله روشنفکری بخشی از کدام مدل ارتباطی است؟

1 – مدل آبراهام مول              

 2 – کلود شانون             

 3 – مدل ویندال               

 4 – ویلبر شرام  

 

45 – از بیانیه های زیر کدام یک صحیح نیست؟

1 – ارتباط یک فراگرد است.

2 – عناصر فرگرد دارای کنش متقابل هستند.

3 – آغاز فراگرد معلوم نیست ، اما پایان آن مشخص است.

4 – دوربین عکاسی قادر به بازسازی کامل آنچه که عکس می گیرد، نیست.

 

46 – مفاهیم استفاده انتخابی، ادراک انتخابی وانباشت انتخابی، برای توضیح کدام یک از اثرات رسانه ها به کار می روند؟

1- اصلاح نظرات      

2 – تقویت عقیده                   

 3 – ترویج نوآوری               

 4 – تغییر عقاید

 

47– از نظرنقش معنی در ارتباطات ، کدام بیانیه صحیح نیست؟

1- معنی فقط در انسان هاست

2 – کلمات معنی یکسان برای انسان ها ایجاد نمی کنند

3 – در ارتباط ، معنی منتقل نمی شود و معنی در پیام نیست.

4 – با دیگران همانگونه رفتار کن که انتظار داری با تو رفتار کنند.

 

48 – تکنولوژی تله ماتیک چه نوع تکنولوژیی هستند؟

1 – رادیو و تلویزیون

2 – تکنولوژی های شخصی

3 –همان  تکنولوژی های اتنوترونیک

4 – رسانه های بزرگ که به زیربنای گسترده ی سخت افزاری نیاز دارند

 

49– قانون حداقل پیامدها یعنی :

1 – محدود بودن اثر ارتباط جمعی

2 – حداقل بودن تخریب در اثر ارتباط جمعی

3 – حداقل پیام ها بیشترین تاثیر را خواهد داشت

4 – محدود بودن تعداد پیام های ارتباط جمعی

 

50 – اثر هم صدایی رسانه های جمعی کدام است؟

1 – ایجاد ناهمنوایی بین مخاطبان رسانه ها

2 - ممانعت از رسیدن محتوای پیام به مخاطب

3 – ممانعت از مواجهه گزینشی مخاطب

4 – موثر در تنویر افکار

 

51 – از نظر هابر ماس افکار عمومی در حوزه عمومی بورژایی کدامیک از ویژگی های زیر را دارد؟

1 – محصول فرایند انتقال از حوزه خصوصی است

2 – چیزی بیش از آگاهی است

3 – نوع واقعی آگاهی است که در این حوزه شکل می گیرد

4 - نوع واقعی آگاهی است که محصول فرایند انتقال از حوزه دیگری است

 

52 –رمز دو – دویی کلمه در رادیو اشاره به چیست؟

1 – جنس صدای گوینده و نقش سکوت

2 – صدای گوینده و لهجه خاص او

3 – معنای آشکار کلمه و معنای ضمنی آن

4 – خود کلمه و صدایی که آن را ادا می کند

 

53-کدام ویژگی مربوط به ارتباطات سنتی است ؟

1 ) نهادی بودن ارتباطات

2-شخصی بودن پیام های ارتباطی

3 ) یکنواخت بودن پیام های ارتباطی                   

4-وابستگی ارتباطات به سایر عناصر زندگی اجتماعی

 

54 -کدام یک از مخاطبان زودتر تحت تاثیر پیام متقاعد کننده قرار می گیرند ؟

1 ) مخاطبانی که از عزت نفس کمتری برخور دارند

2) مخاطبانی که از عزت نفس بیشتری برخوردارند.

3 ) مخاطبانی که عزت نفس بیشتر و پیش ذهن مخالف قبلی نسبت به پیام دارند .

4 ) مخاطبانی که عزت نفس کمتر و پیش ذهن موافق قبلی نسبت به پیام دارند .

 

55 ) کدام پژوهشگر واضع نظریه کاشت در ارتباطات جمعی می باشد ؟

1 ) چورج گربنر         

2) راجرز                 

3)کلاپر                   

4 ) مک کوئیل

 

56) سنجش افکار عمومی با روش علمی پیرامون مسائل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی اولین بار از سوی چه کسی انجام شد ؟

1 ) ادوین امری                  

2 ) ژرژ گالوپ           

3 ) ژرژ گورویچ

4 ) کورت لوین

 

57 ) کدام اصطلاح از نظر معنی با بقیه متفاوت است ؟

1 ) اثر بومرانگ                   

2 ) پس خورد           

3 ) شی سروری     

4 ) عمل وارونه

 

58 ) اگر مفهوم مورد نظر فرستنده پیام M  و مفهوم دریافت شده ی گیرنده پیام N باشد نسبت M  به N  در کدام یک از حالات زیر ارتباط کامل تلقی می شود ؟

1- N/M=0

2-N/M=1

3-N/M(1

- 4 N/M)1

 

59 ) در جریان های بین المللی اخبار و اطلاعات در سطح جهان ، مدل های متفاوتی ارائه شده است ، مدل مثلثی از سوی کدام یک از صاحبنظران مطرح شده است ؟

1 ) گربنر و مروانی

2 ) نیوکامب

3)کاپلان                  

4) شیلر

 

60) در کدام نظریه ارتباطی ، تمایل به سخن گفتن راجع به موضوعات ، تحت تاثیر تصور فضای عقیده است ؟

1 ) اقتضایی            

2 ) گلوله جادویی       

3) وساطت             

4 ) مارپیچ سکوت

 

61 ) در نظریه وابستگی که توسط دی فلور ارائه شد :

1 ) افراد وابستگی های متفاوتی به رسانه ها دارند           

2 ) وابستگی افراد به سازمان مهم است

3) رسانه ها به افراد وابسته اند 4) سازمان ها به رسانه ها وابسته اند

 

62 ) طبق نظر مک گوایر و پاپاجورجیس ، بیشتر افراد باورهایی دارند که در معرض چالش قرار نگرفته است و هنگامی که به این باورها حمله شود ، ممکن است به آسانی تسلیم شوند ،زیرا فرد عادت ندارد تا به دفاع از آنها بپردازد . این نظریه ،........ خوانده میشود .

1 ) نظریه تلقیح     

2) نظریه باورهای ضعیف

3 ) نظریه تغییر نگرش      

4 ) نظریه مک گوایر – پاپاجورجیس

 

63) این نظریه که گوینده یک پیام ، سوای بازخورد ناشی از گیرنده پیام ، از یک بازخورد دومین نیز برخوردار است ، متعلق به کیست ؟

1 ) آندروش             

2 ) اسمت              

3 ) مالتزکه    

4) وایت

 

64 ) سه متغیر مهم در مارپیچ سکوت کدام است ؟

1 ) تراکم ، همه گیر بودن و هم صدایی                    

2 ) تراکم ، سکوت مخاطب و تعداد صداها

3 ) تراکم ، همه جایی بودن و هم صدایی                

4- تراکم ، هم صدایی و ترس از هنجارهای گروهی

 

65-مدل استفاده و وابستگی ، کدام نقص را در نظریه استفاده و خشنودی جبران می کند ؟

1 ) تاکید بیش از حد بر خشنود کردن مخاطب                 

2 ) تاکید زیاد بر نقش جامعه

3 ) تاکید بیش از حد بر فرد  

4) تاکید بیش از حد بر نیازها

 

66 ) چه زمانی وابستگی مردم به رسانه ها بیش ازهمیشه میشود ؟

1 ) در شرایط اعتماد اجتماعی 2 ) در صورت اعتماد به رسانه

3 ) درشرایط عدم اطمینان و ابهام                       

4 ) در شرایط پر مصرف بودن رسانه

 

67) با استفاده از کدام رمز فنی دوربین می توان به سوژه ، قدرت بیشتری دارد ؟

1 ) اندازه ی نما                 

2 ) زاویه دوربین                 

3 ) وضوح تصویر                 

4 ) نورپردازی

 

68) کدام یک از نشانه های زیر از نوع اشاره ای است ؟

1 ) کدام پرچم                   

2 ) ره پا                           

3 ) عکس               

4 )مجسمه

 

69 ) کدام ویژگی مربوط به ارتباطات مستقیم است ؟

1 ) بازخورد سریع و آنی       

2 ) گوناگون محتوای پیام      

3 ) فراوانی پیام ارتباطی     

4 ) وسعت حوزه ی انتشار

 

70 ) در فرآیند گزینش پیام توسط مخاطب ، کدام ترتیب درست تر است ؟

1)ادراک گزینشی ، مواجهه گزینشی ، توجه گزینشی ، نگهداشت گزینشی

2 ) توجه گزینشی ، درک گزینشی ، نگهداشت گزینشی ، مواجهه گزینشی

3 ) نگهداشت گزینشی ، درک گزینشی ، توجه گزینشی ، مواجهه گزینشی

4 ) مواجهه گزینشی ، توجه گزینشی ، درک گزینشی ، نگهداشت گزینشی

 

31 3
32 3
33 4
34 1
35 2
36 3
37 2
38 4
39 3
40 3

41 1
42 3
43 3
44 1
45 3
46 2
47 4
48 4
49 1
50 3

51 2
52 4
53 2
54 4
55 1
56 2
57 3
58 2
59 1
60 4

61 1
62 1
63 1
64 3
65 4
66 3
67 2
68 2
69 1
70 4


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 180422


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها